Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Portal internetowy NaszaCukrzyca.pl prowadzony jest przez spółkę NASZACUKRZYCA.PL sp. z o.o. (poprzednio MATEM sp. z o.o.) z siedzibą w Gliwicach, ul Siedlecka 8, 44-164 Gliwice, NIP: 9691564861, REGON 241492605, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348073.
2. Regulamin jest stworzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady etyki przyjęte przez Administratora.
3. Regulamin określa zasady korzystania z portalu NaszaCukrzyca.pl oraz zasady jego funkcjonowania. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników NaszaCukrzyca.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
4. Korzystanie z portalu NaszaCukrzyca.pl oznacza wyrażenie zgody na pełne brzmienie Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. Wszelkie elementy dotyczące Portalu bądź zamieszczone w nim, w tym w szczególności jego nazwa, koncepcja opracowania, a także opracowanie graficzne oraz bazy danych a także niniejszy Regulamin podlegają ochronie prawnej.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1. Administrator - NASZACUKRZYCA.PL sp. z o.o. (poprzednio MATEM sp. z o.o.) z siedzibą w Gliwicach, ul Siedlecka 8, 44-164 Gliwice, NIP: 9691564861, REGON 241492605, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348073.
2. Regulamin - niniejszy regulamin.
3. Użytkownik - osoba korzystająca z portalu NaszaCukrzyca.pl
4. Portal - portal internetowy NaszaCukrzyca.pl, (www.naszacukrzyca.pl).
5. Konto Użytkownika - indywidualne konto tworzone przez Użytkownika na stronach Portalu w celu uzyskania dostępu do całości treści zawartych na stronach www.naszacukrzyca.pl. Konto zapewnia stworzenie indywidualnego profilu Użytkownika oraz zabezpieczenie przechowywanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

3. Polityka Portalu

1. Portal NaszaCukrzyca.pl jest internetowym portalem prozdrowotnym.
2. Celem jego tworzenia jest wspomaganie Użytkowników przy podejmowaniu prawidłowych decyzji dotyczących ich zdrowia poprzez dostarczenie obiektywnej, aktualnej i wiarygodnej wiedzy.
3. Administrator dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w portalu NaszaCukrzyca.pl zostały podane właściwie, jednakże treści zawarte na portalu NaszaCukrzyca.pl nie mogą stanowić dla Użytkowników porady dotyczącej zdrowia, badania ich stanu zdrowia lub wskazywania sposobów leczenia.
4. Zamiarem Administratora nie jest zastępowanie porady medycznej. Jedynie prawidłowa porada lekarska może stanowić podstawę do podjęcia działań zmierzających do diagnozy i poprawy stanu zdrowia.

4. Zasady korzystania z Portalu

1. Dostęp do Portalu odbywa się przy pomocy publicznej sieci Internet.
2. Do korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika odpowiednich urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, a także stosownego oprogramowania służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującego pliki typu cookies. Do korzystania z niektórych funkcji Portalu niezbędne może być posiadanie konta e-mail (poczty elektronicznej).
3. Korzystanie z zasobów Portalu odbywać się może poprzez publiczny dostęp oraz przez Konto Użytkownika.
4. Dostęp do niektórych treści zawartych na portalu NaszaCukrzyca.pl może być odpłatny. O odpłatności danej treści Użytkownik zostanie w sposób wyraźny poinformowany.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu NaszaCukrzyca.pl zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zamieszczone w portalu NaszaCukrzyca.pl zasoby chronione są prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

6. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w portalu NaszaCukrzyca.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów portalu NaszaCukrzyca.pl bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.

7. Dane osobowe Użytkowników

1. Administrator w pełni uznaje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych. Publiczne korzystanie z podstawowych funkcji portalu nie wymaga ujawniania tożsamości Użytkowników.
2. Z chwilą rejestracji Konta Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług portalu
3. Administratorem danych osobowych jest NASZACUKRZYCA.PL sp. z o.o. (poprzednio MATEM sp. z o.o.) z siedzibą w Gliwicach, ul Siedlecka 8, 44-164 Gliwice, NIP: 9691564861, REGON 241492605, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348073
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do korzystania z funkcji Portalu.
5. Administrator jest uprawniony do zawarcia z podmiotami trzecimi odrębnego porozumienia dotyczącego świadczenia wybranych usług przez te podmioty. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z takiej usługi, Administrator jest uprawniony do przekazania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usługi lub nawiązania bezpośredniego kontaktu przez podmiot trzeci z Użytkownikiem.
6. Zakazane jest podawanie danych osobowych innych osób niż Użytkownika.
7. Administrator może zbierać informacje dotyczące wykorzystania Portalu przez Użytkowników w celach technicznych, związanych z administracją Portalu.
8. Jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że dane Użytkownika są nieprawdziwe lub nieścisłe, przysługuje mu prawo do żądania potwierdzenia danych przez Użytkownika. Potwierdzenie danych jest dobrowolne.
9. Administrator nie ma prawa udostępniać danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub podmiotów o których mowa w ust. 5 powyżej.
10. Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane z zachowaniem szczególnych standardów bezpieczeństwa.

8. Postanowienia końcowe

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość poprawnego funkcjonowania Portalu. Jednakże nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłami wyższymi, awariami technicznymi serwera lub sieci.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia Portalu (lub jego części) bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników, w celu przeprowadzenia konserwacji, aktualizacji oprogramowania lub dodania nowych usług.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny dokonanej zmiany. O zmianie Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez umieszczenie odpowiednich wyjaśnień na stronach Portalu oraz przesłanie wiadomości mailowej na adres podany przez Użytkownika.
4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, dalsze korzystanie z Portalu oznacza akceptację zmian do Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla jego przedmiotu.
6. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych z korzystania z Portalu, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora
7. Regulaminu i zmiany wchodzą w życie z dniem jego opublikowania

Data publikacji: 30.04.2014
 

Na blogu

UWAGA! KOMINIKAT!

UWAGA! KOMINIKAT! Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku serwis NASZACUKRZYCA.PL zawiesza swoją działalność. Po tym terminie nie będzie możliwe korzystanie z usług serwisu. Użytkowników o...

Ceny insulin od 1 stycznia 2018

Ceny insulin od 1 stycznia 2018 Nowa lista refundacyjna. Ceny od 1 stycznia 2018. Jest nowa insulina – analog krótko działający – Liprolog . Podwyżek nie ma. Nie zmieniły się ceny insulin ani pasków, nie ma...

Newsletter

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach w serwisie oraz informacjach o cukrzycy, wpisz swój adres e-mail poniżej.

Reklama